Boekings- en Annuleringsvoorwaarden

 • 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. Voor een 2 daagse retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor een week retreat geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Angela Barton Medium het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldige deelnamekosten:

-         Meer dan 3 maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 100% van deelnamekosten.

-         Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten

-         Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

-         14 dagen voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.

-         Binnen 7 dagen voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Angela Barton Medium zijn doorgegeven.
 • 8. Angela Barton Medium heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Angela Barton Medium heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • 9. Angela Barton Medium heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

Aansprakelijkheid

 • 1. Angela Barton Medium zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Angela Barton Medium is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Angela Barton Medium. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische Disclaimer

 • 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan deelname van de retreat altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. 

Wijziging in programmering Retreats 

 • 1. Angela Barton Medium heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Angela Barton Medium zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

 Huisregels 

 •  Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
 • 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Angela Barton Medium is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • 3. Angela Barton Medium heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Angela Barton Medium niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Angela Barton Medium. 
  Reis- en Annuleringsverzekering 
 • Een reisverzekering (voor reizen buiten Nederland) en een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor medische noodgevallen van je reis.  

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.